Аудиторлик ташкилотлари диккатига!

Аудиторлик ташкилотлари диккатига
«Buxoroneftgazparmalash» Aкциядорлик жамияти
2021 йиллар якуни буйича Миллий бухгалтерия хисоби стандартлари (МБХС), Халкаро молиявий хисобот стандартлари (ХМХС), хамда жамият бизнес-режасини СМК ва СЙК ва уларнинг хисобланган микдорини текшириш асосида ташки аудиторлик текшируви утказиш учун танлов эълон килади.
Танловда иштирок этадиган аудиторлик ташкилотлари Миллий сертификатлаш тизимига мувофик юкори рейтинг курсатгичларига эга булиши керак.

Такдим этилиши лозим булган хужжатлар:

 • иштирокчининг танловда иштирок этиш буйича таклифи ва аудиторлик текширув утказишнинг дастлабки киймати:
 • аудиторлик фаолияти билан шугулланиш хукукини берувчи лицензиянинг нусхаси:
 • аудиторлик компанияси тугрисидаги маълумот:
 • аудиторлик компаниянинг энг йирик мижозлари руйхати ва сохада тегишли иш тажрибаси:
 • аудиторнинг малака сертификатлари ва бошка халкаро сертификатлар нусхалари:
 • 500 млн.сумдан кам булмаган сугурта полисининг нусхаси.
  Танловда катнашиш учун тижорат таклифлари ёпик мухрланган конвертда 10.06.2021 йилгача кабул килинади.
  Ташки аудиторлик текшируви утказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш жамият кузатув кенгаши томонидан тавсия килинган номзодлар асосида акциядорларнинг навбатдан ташкари умумий йигилишида куриб чикилади.
  Таклифларни юбориш учун манзил: 200900 Бухоро вилояти, Коровулбозор шахри, Буюк Ипак Йули кучаси -4 уй, «Buxoroneftgazparmalash» АЖ маъмурий биноси.
 • Танлов буйича кушимча маълумотлар учун телефон: (0-365) 364-16-02; faks 364-17-96
  www.bngp.uz buhoro-ngp@mail.ru, info@bngp.uz
  Белгиланган муддатлардан кейин юборилган тижорат таклифлари танловда иштирок этмайди.
  «Buxoroneftgazparmalash» АЖ маъмурияти